+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Regulativa i poticaji


Informacije o poticajima za održivu gradnju i rekonstrukciju i obnovljive izvore energije u Hrvatskoj dostupne su putem www.fzoeu.hr, a sve aktualne inicijative u RH vezane uz energetsku učinkovitost (Zakonodavstvo, Financijski modeli, Svijest, Znanje i vještine) dostupne su na hr.buildupon.eu

S obzirom na izuzetnu važnost energetske učinkovitosti u zgradarstvu, ona je temelj aktualne regulative Europske unije, pa tako i Hrvatske kao njene članice. Međunarodni certifikati za zelenu gradnju, koji osim energetske učinkovitosti prate i brojne druge aspekte u graditeljstvu, nisu zakonom propisani certifikati u Hrvatskoj, dok se u nekim europskim zemljama razmatra njihovo implementiranje kao dokaz o prihvaćanju obaveznog standarda gradnje temeljenog na zelenim principima.

Gradnja koja štedi energiju i čuva okoliš jedan je od preduvjeta ispunjenja ambicioznog europskog plana 20x20x20 do 2020. Cilj je smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20% u odnosu na 1990., udio obnovljivih izvora energije treba doseći 20% i uz to smanjiti potrošnju primarne energije u zgradarstvu za 20% u odnosu na 2005.  Sektor zgradarstva posebno je značajan potrošač energije jer u ukupnoj potrošnji sudjeluje s oko 40%, uz stalni porast potrošnje kao odraz povećanja životnog standarda. Međutim, u tom je sektoru i vrlo veliki potencijal uštede energije i to upravo energije za grijanje i hlađenje, pripremu tople vode, rasvjetu itd.

U cilju promocije te politike Europski je parlament 16. prosinca 2002. donio Direktivu 2002/91/EU o energetskim svojstvima zgrada. Ova Direktiva je temeljni zakonodavni instrument za sektor zgradarstva kojim je uveden okvir za integriranu metodologiju mjerenja energetske učinkovitosti, primjenu minimalnih standarda za nove zgrade i rekonstrukcije, energetsko certificiranje, nadzor i ocjenu kotlova i sustava za grijanje i hlađenje. Ta je Direktiva dopunjena Direktivom 2010/31/EU od 19. svibnja 2010. kada je dodatno osnažena uloga energetskog certificiranja kao instrumenta za jačanje svijesti o potrebi poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, propisano je kada se i za koje zgrade mora obavezno izraditi energetski certifikat, uvedena je obveza izrade metodologije za izračun energetskih svojstava zgrada.

Uz ove dvije osnovne direktive na sektor zgradarstva odnose se i druge, ali ćemo spomenuti ovdje one najvažnije, to je Direktiva 2009/28/EU koja se odnosi na obnovljive izore energije i kojom se svaku zemlju članicu obvezuje na promociju korištenja energije iz obnovljivih izvora i postavlja obvezne nacionale ciljeve udjela obnovljivih izvora energije. Direktiva nas potiče da prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada i izgradnje novih razmotrimo mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije. U hrvatskom Zakonu o gradnji koji je na snazi od 1.1.2014. prvi smo puta u hrvatsko zakonodavstvo uveli pitanje izrade elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom.  

Za sektor zgradarstva iznimno je važna i Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti koja uvodi obvezu energetskog pregleda velikih potrošača svake četiri godine, ugradnju individualnih brojila potrošnje energije za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode itd. Ta nas Direktiva obvezuje na izradu dugoročne strategije obnove javnih, stambenih i komercijalnih zgrada do 2020. 

Krovni dokument koji regulira područje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine, br. 152/2008, 55/2012 i 101/2013) koji će uskoro zamijeniti novi. Temeljne direktive koje smo ovdje spomenuli u dijelu u kojem se tiču zgradarstva prenesene su u hrvatsko zakonodavstvo kroz Zakon o gradnji (NN 153/13) koji je stupio na snagu 1.1.2014. i njegove podzakonske akte. Energetski pregledi i certificiranje zgrada nisu za nas nova tema, ali smo se ovim Zakonom u potpunosti uskladili s važećim EU direktivama što smo kao zemlja članica i bili dužni učiniti. Od 1.7.2013. energetski je certifikat potreban za prodaju i oglašavanje prodaje zgrade ili njenog posebnog dijela, a od 1.1.2016. on će biti obavezan i prilikom iznajmljivanja, davanja u zakup i davanja na leasing. Uređeno je pitanje redovitog pregleda sustava grijanja i hlađenja, pitanje izobrazbe, ovlaštenja i nadzora kvalitete rade fizičkih i pravnih osoba koje provode poslove koji se tiču energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Hrvatsko zakonodavstvo rješava i pitanje omogućavanja obavljanja tih poslova hrvatskim državljanima i hrvatskim pravnim osobama u zemljama Europskog ekonomskog prostora i obrnuto, državljanima i pravnim osobama iz tih zemalja u našoj zemlji. Propisano je da komunalni redari nadziru obvezu javnog izlaganja energetskog certifikata u zgradama javne namjene, a inspekcija nadležna za trgovinu nadzire provedbu obveze vlasnika i ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina u odnosnu na energetsko certificiranje prilikom prodaje ili oglašavanja prodaje zgrade ili njenog posebnog dijela.  

Hrvatska je kao članica EU direktno u obvezi  transponirati EPBD Direktivu 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka), (EPBD 2010/31/EU). Navedena direktiva u potpunosti je prenesena u  hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o  gradnji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Jedan od temeljnih zahtjeva za zgradu je gospodarenje energijom i očuvanje topline, a zahtjev će se jednim dijelom već od 2018. godine odnositi na činjenicu da sve zgrade u novogradnji budu građene prema nearly zero energy building standardu (gotovo nulta potrošnja energije); vrijeme do 2018. biti će iskorišteno za definiranje svih tehničkih propisa koji proizlaze iz takvih zahtjeva, ali i za dodatno educiranje svih dionika graditeljskog sektora o načinu planiranja, projektiranja, izgradnje, upravljanja i održavanja zgradama prema pravilima nZEB standarda gradnje. Osim edukacije profesionalaca iz svih struka povezanih sa graditeljstvom, već je započela, ali će se dodatno intenzivirati edukacija i osvješćivanje svih korisnika zgrada, te velikih investitora i privatnih graditelja.

Države članice osiguravaju da:

  1. Nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade u kojima su smještena tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti budu zgrade približno nulte energije.
  2. Do 31. prosinca 2020. sve  nove zgrade budu zgrade približno nulte energije

Direktiva 2013 31 EU
(pdf, 132.33 KB)

Nacionalna strategija za EE RH
(pdf, 2.09 MB)

Letter to EC A new start for the real estate sector
(pdf, 1.16 MB)

EXEC SUMM Final Report EEFIG v9124022015
(pdf, 828.24 KB)

Final Report EEFIG v9124022015
(pdf, 2.75 MB)

Brošura zelena javna nabava
(pdf, 146.30 KB)

Public Debt Deconsolidation epc briefing
(pdf, 582.89 KB)

ESPC Brochure EESI 2020
(pdf, 1.40 MB)

MGIPU prezentacija
(pdf, 1.39 MB)

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: